In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Soontiëns boomverzorging mitigerende maatregelen uitgevoerd betreft een populatie maretak (viscum album) gevestigd in een laanstructuur van populier aan de Loostraat te Eindhoven.
De gemeente Eindhoven is voornemens deze rij populieren op termijn te kappen.
Het bevoegd gezag (in dit geval gemeente Eindhoven) heeft zorgplicht volgens de wet natuurbescherming. Wnb voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.